Wat moet wezenlijk anders?

Nut en noodzaak van de energietransitie

De energietransitie is in volle gang

De energietransitie in Nederland is in volle gang! Er worden onderzoeksprojecten en forse investeringen gedaan in diverse sectoren zoals bij netbeheerders, in bedrijven en ook door particulieren.

Het Klimaatakkoord van 2019 was het begin van een versnelling voor de energietransitie, met ambitieuze doelen op het gebied van duurzame energiebronnen en vermindering van broeikasgasssen.

70%

In het Klimaatakkoord van 2019 is vastgelegd dat we in 2030, aan de totale behoefte van elektrische energie, 70% winnen uit wind- en zonne-energie.

49%

In de Klimaatwet is opgenomen dat Nederland 49% minder CO2-uitstoot heeft in 2030 ten opzichte van 1990.

100%

Voor 2050 is als streefdoel in het Klimaatplan opgenomen dat de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal is.

Flexibiliteit vereist

Een van de grote uitdagingen in de energietransitie is de flexibiliteit en de balans tussen vraag en aanbod. Zowel zon als wind zijn afhankelijk van het weer, van het moment van de dag en van het seizoen. Dit terwijl de vraag naar energie een heel ander ritme heeft. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen is flexibiliteit nodig. Flexibiliteit in de vorm van tijdelijke of meer langdurige opslag van energie, of flexibiliteit in de vorm van een andere manier van denken bij de vraag naar elektriciteit. Zo heb je ook te maken met afstemming van het verbruik op basis van beschikbaarheid van stroom, in de vorm van overschot of schaarste. Dit betekent dat we moeten verbruiken (of bufferen) als er voldoende energie is, en ons verbruik minimaliseren bij schaarste.

Tijdelijke opslag van energie kan plaatsvinden in de vorm van accu’s, voor langdurige opslag lijkt bijvoorbeeld waterstof via elektrolyse een goede energiedrager.

Brede impact

De energietransitie heeft impact op wonen, werken en transport. In woonhuizen zullen andere patronen ontstaan door andere vormen van warmtevoorziening, thuisbatterijen, zonnestroom en laden van elektrisch vervoer. De mogelijkheid voor flexibele energietarieven gaat deze verandering stimuleren.

Per bedrijfstak heeft de transitie een andere impact, denk hierbij aan het elektrificeren in de bouwsector, de tuinbouwsector of de industrie. Overal zullen andere scenario’s gelden met als centrale kenmerken: het afbouwen van fossiele brandstoffen en het oplossen van het flexibiliteitsvraagstuk. Over het algemeen worden oplossingen bij de bron gezien als beste manier om energie te bufferen.

Tenslotte is ook het elektrificeren van het vervoer een goede beweging. Zoals met accu’s, waterstof of andere energiedragers hopen we de doelstellingen van de diverse klimaatakkoorden samen te gaan bereiken.

Van energietransactie naar energietransitie

Fortona gelooft in echte energietransitie en wil er aan bijdragen om echt anders te gaan kijken naar energieverbruik. Wat moet er wezenlijk anders?

Een voorbeeld. In een autowasstraat, één van de Fortona projecten, blijkt uit de meetdata dat er een duidelijke relatie is tussen zonneschijn en de behoefte van klanten om hun auto te komen wassen. De meest populaire momenten liggen op het einde van de dag en dat vooral op donderdag en vrijdag. Er is een mismatch tussen de aanwezigheid van zon en het verbruik. Er zou gekozen kunnen worden voor een batterijsysteem om hierin te voorzien. Dus dimensioneer een PV installatie en voeg een batterij toe om aan het bestaande gebruiksprofiel te beantwoorden. We noemen dat bij Fortona een energietransactie: technologie inzetten om hetzelfde te blijven doen zoals we dat gewend waren.

De energietransitie is omdenken

Voor de wasstraat keken we ook samen naar een echte energietransitie: wat kunnen we anders doen op basis van data? In dit voorbeeld: 

  1. Een oost-west georiënteerde PV installatie, met de nadruk op west om zo de laatste zonnestralen in de avonduren te vangen.
  1. Het aanbieden van ‘zonnige tarieven’ om wassen tijdens zonuren te stimuleren.
  1. Verbruik in de avond en nacht minimaliseren door inzicht en sturing van een Energie Management Systeem (EMS).
  1. Een optimaal gedimensioneerd batterijsysteem kan vervolgens bijdragen verlagen van de aansluitwaarde, fase balancering en het opvangen van pieken. 

Door verder te gaan dan enkel de energietransactie is het mogelijk om het verbruik, de winning en het beheer van energie te optimaliseren. Zo wordt op meerdere vlakken omdenken gestimuleerd. Het optimaliseren van de winning van energie. Consumenten verleiden om op de meest energiegunstige momenten gebruik te maken van diensten. Verbruik minimaliseren en optimaliseren op momenten waar zonne-energie niet beschikbaar is. En dankzij het batterijsysteem kunnen verbruikspieken verlaagd worden, ter voorkoming van netcongestie en en zo ook te besparen op de netaansluiting.

Vanuit de overtuiging dat de energietransitie kansen biedt op échte impact is voor Fortona samenwerking een belangrijke pijler. Interactie met eigenaar en gebruikers is nodig om te komen tot een echte energietransitie. 

Fortona als kennispartner

Fortona is jouw kennispartner op het gebied van de energietransitie. Heb je vragen of wil je advies? Neem dan contact met ons op.

Contact Fortona

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.